#CONCURS >>> Explotam Son Busquets! (DARRERS DIES!)

Queden pocs dies per a que acabi el plaç d’entrega de propostes, i ens agradaria resoldre un parell de dubtes i fer recordatoris.

Pel que fa a l’entrega, ha de ser en tres sobres anònims sota un mateix lema que identiqui la proposta, com es pot veure a la imatge a tall d’exemple.

Dr1BQerXQAEWVOk

Si el format és música, audiovisual o similar, s’ha de gravar a un CD o USB, que serà el material de l’entrega del sobre A. Al sobre C heu d’escriure el nom d’un/a artista de les Illes Balears que considerau hauria de ser membre del jurat; és a dir, heu de proposar un dels membres del jurat. Igual que els altres sobres, aquest ha de ser anònim i només hi ha d’apareixer el lema triat.

Si enviau la proposta per correu, la data límit és la mateixa: 20 novembre a les 14 h. Al ser un enviament postal, i perquè tots els participants tenguin les mateixes condicions, s’ha d’enviar per correu electrònic el comprovant de correus o l’empresa de missatgeria de què l’enviament ha sigut realitzat dintre del termini establert. Així, nosaltres estarem assabentats que hi ha un paquet en curs d’arribar.

Pel que fa a l’idioma, no hi ha cap llengua preferible, la documentació es pot redactar amb qualsevol dels dos (català o castellà).

Finalment, recordar que tal i com s’indica al punt 10 de les bases, les propostes han d’adreçar-se a: EASDIB (Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears) Institut Balear núm. 5, 07012 Palma, Illes Balear.

Les propostes es podran presentar en mà o remetre per correu certificat o servei de missatgeria, respectant sempre l’anonimat. En els dos últims casos, els concursants hauran d’enviar el mateix dia un correu electrònic a la JAM mitjançant el qual acreditin que el treball s’ha presentat per un dels mitjans esmentats, sempre dins del termini i hora establert per a la presentació i mantenint, en tot cas, l’anonimat. En aquest document ha de figurar el lema escollit. Sense la concurrència d’aquest requisit, la sol·licitud no serà admesa si es rep per la JAM amb posterioritat a la finalització del termini assenyalat. D’altra banda, transcorreguts deu dies naturals des de la data esmentada sense que s’hagi rebut la proposta, aquesta haurà de ser exclosa en tot cas.