Comunicat de canvi de funcionament de la JAM

Palma, 12 d’abril de 2018

L’agrupació Joves Arquitectes de Mallorca ha esdevingut durant els últims mesos un col·lectiu de referència a la Ciutat. La feina que s’està fent de comunicació, de xarxes socials i de presentació de l’entitat en diferents formats està donant els seus fruits: associacions, agrupacions, ONGs, periodistes i grups polítics ens demanen la nostra col·laboració i opinió sobre molts temes d’actualitat. Com a conseqüència, l’equip de coordinació s’ha vist sobrepassat.

Segons els Estatuts de la nostra associació, és l’Assemblea la que ha de donar el vistiplau i marcar la tendència que ha de prendre la JAM. Des de l’equip de coordinació no voldríem agafar un rol que no ens pertoca de representació i és per això que proposam un canvi de funcionament de la JAM.

Les trobades mensuals d’activitats culturals com debats o conferències, continuaran fent-se el darrer dijous de cada mes, en un format distès.

Per altra banda, l’Assemblea, de manera ordinària, es reunirà mensualment el primer divendres de cada mes. Excepcionalment, l’equip de coordinació o els seus membres podran convocar assembles extraordinàries fora del calendari previst. L’orde del dia es publicarà i s’enviarà  als membres de la JAM uns dies abans. Les funcions de l’assemblea són:

  • Aprovar la programació d’activitats.
  • Passar comptes de les diferents reunions, comissions o activitats que diferents membres de la JAM assisteixen en nom de la mateixa.
  • Decidir el posicionament de la JAM en temes relacionats amb la professió o altres temes d’actualitat a Mallorca.
  • Presa d’acords i decisions que afectin a l’agrupació i al col·lectiu. Tots els membres queden subjectes a aquets acords, incloent-t’hi els absents, els qui en discrepin i els presents que s’hagin abstingut de votar.

Els membres de la JAM tenen el dret d’assistir amb veu i vot a l’Assemblea, exposar davant la Junta Directiva i l’Assemblea tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació, sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta o dels mandataris, així com impugnar els acords dels òrgans que estimin contraris a l’agrupació o als Estatuts, entre d’altres.

La figura de l’equip de coordinació continuarà com fins ara, i es reunirà immediatament després de l’Assemblea per gestionar els acords presos durant la mateixa.