#CONCURS >>> Pla d’impuls del centre de Mataró

portada.jpg

L’Ajuntament de Mataró ha convocat un concurs d’idees per dissenyar una estratègia i un model que inclogui accions econòmiques, urbanístiques, arquitectòniques, mobilitat, així com de dinamització econòmica, cultural i social que permetin impulsar el Centre de la ciutat com a motor d’activitat cultural, de comerç i turística integrada dins d’un únic discurs que posi en valor el seu llegat històric i patrimonial.

La proposta seleccionada esdevindrà l’instrument estratègic per desenvolupar el Pla d’Impuls al Centre de Mataró.

El premi es divideix en primes de participació de 50.000,00 €, IVA exclòs, a repartir proporcionalment  a cadascun dels candidats seleccionats amb un màxim de 5 per la primera fase del concurs. I un primer premi de 10.000,00 €, IVA exclòs, destinat al guanyador del concurs.

El termini de presentació de les proposicions serà de 45 dies naturals, comptats des del següent al de la publicació de l’anunci de convocatòria en el Perfil de Contractant.

Tens tota la informació aquí.