#CONCURS >>> La Ciutat i el Port

Des de COAIB.org 

El Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears, convoca un concurs d’idees per a l’ordenació del contramoll (“Astilleros de Mallorca”, Llotja de Peix, Reial Club Naútic i Oratori de Sant Elm) del port de Palma.

 • Objecte: L’objecte del present Concurs és l’aportació d’idees, a nivell d’avantprojecte, per a la reordenació dels espais de l’àmbit del moll de Palma, que comprèn: tant l’espai ocupat pels “Astilleros de Mallorca”, com la Llotja de Peix, els locals i els tallers existents, el Reial Club Nàutic de Palma, així com l’edifici de l’oratori de Sant Elm. L’objecte és millorar la relació de tot el conjunt amb la ciutat i dotar-lo d’usos i espais oberts a aquesta.
 • El Concurs de treballs d’arquitectura es desenvoluparà a nivell d’avantprojecte i és obert, anònim i baix lema, de fase única i no vinculant ni pel COAIB ni per la Autoritat Portuària dels Illes Balears.
 • Calendari: El concurs s’ajustarà als següents terminis:
  • De difusió de les bases, a través de la web del COAIB: durant tot el procés.
  • Es podran realitzar consultes per escrit, fins al 17/02/2017, dirigides al correu electrònic concursos@coaib.es, les respostes del qual seran publicades a la pàgina web del COAIB al dia següent hàbil. Aquestes respostes tindran la consideració d’aclariment o ampliació de les Bases del Concurs o la seva documentació, en cap cas de modificació d’alguna d’elles.
  • De presentació de projectes: Fins a les 14 hores del dia 8 de març de 2017.
 • Jurat: La selecció dels treballs presentats la realitzarà un Jurat que constarà dels següents membres:
  • President: La degana del COAIB
  • Vocals:
   • El president de la Demarcació de Mallorca del COAIB
   • El vocal de concursos i tresorer de la Junta de Govern delCOAIB
   • 2 vocals de la Junta de Govern del COAIB
   • 2 arquitectes membres o designats per la Junta de la Demarcació de Mallorca del COAIB.
  • Secretari: Un membre de la Junta de la Demarcació de Mallorca del COAIB, amb veu, però sense vot.
 • Premis:
  • Tres premis de 2.000 euros (DOS MIL EUROS) cadascun. Sobre aquest import s’aplicarà la retenció fiscal corresponent.
  • Tots els accésits honorífics que consideri el Jurat.

S’adjunten les bases i documentació gràfica en l’annex.

Per a més informació, www.coaib.org/concursos.